Heitz Furnierkantenwek

Adatvédelem

Heitz Élfurnér Művek Kft.

 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Heitz Élfurnér Művek Kft. (a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a www.heitz.hu weboldal látogatóit, az álláskeresőket, a munkavállalóinak hozzátartozóit, a leendő üzleti partnereket a Társaság rájuk vonatkozó személyes adatok kezeléséről, valamint az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.

A Társaság adatkezelési tevékenységére a személyes adatok kezeléséről szóló 2016/679 számú Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet (a továbbiakban: „GDPR”), illetve az 2011. évi CXII. Infotörvény és egyéb ágazati jogszabályok vonatkoznak.

 

1. Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2. Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő megnevezése:

Heitz Élfurnér Művek Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő cégjegyzékszáma:

Cg.07-09-011006

Adatkezelő székhelye:

2490 Pusztaszabolcs, Iskola u. 1.

Adatkezelő elektronikus elérhetősége:

moster_at_heitz.hu

Adatkezelő képviselője:

Manfred Oster ügyvezető

Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős személy és elérhetősége:

Manfred Oster,Heitz Élfurnér Művek Kft.H-2490 Pusz- taszabolcs Iskola u.1 Tel.közp: 06-25/517-770, 517-771

 

3. Tájékoztatás az Ön személyes adatainak kezeléséről

3.1. Weboldalunk látogatóinak adatai

Weboldalunk látogatóiról Társaságunk nem gyűjt adatot, így pl. nem helyeztünk el a weboldalunkon sütiket (cookie-k), nem rögzítjük az IP címet, a browser típusát, a lehívott weboldalak URL-jét és semmilyen egyéb adatot.

3.2. Álláshelyre pályázók adatai

Tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatban

kezelt adatok köre

név, születési hely és idő; anyja neve; lakcím; képzettségi adatok; fénykép; a jelentkező által megadott egyéb adatok

adatkezelés célja

a megüresedő álláshelyek betöltése

kik ismerhetik meg az adatokat

az ügyvezető, a termelési asszisztens, a munkaügyi vezető

adatkezelés jogalapja

- a jelentkező hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

- a munkaviszony esetleges létrejöttéhez szükséges lépések megtétele a pályázó kérésére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

adatkezelés időtartama

- meghirdetett állásokra és munkaerőtoborzás esetén érkező pályázatoknál, illetve interjúra behívott kéretlen pályázó esetén: az állás betöltésétől számított 3 hónap, azonban maximum a jelentkező törlési kérelméig;

- kéretlen pályázatoknál: a pályázat beérkezésétől számított 7 napon belül véglegesen törölni kell vagy be kell hívni a pályázót állásinterjúra

- azon munkavállalók tekintetében, amelyekkel az álláshirdetésre bármilyen módon történő jelentkezés alapján a Társaság munkaszerződést létesít, az önéletrajzuk a munkaviszony megszűnését követő 8 napon belül törlésre kerül

adattárolás módja

papíralapon és elektronikusan

jelentkező jogai

adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez való jog, adatkezelés ellen tiltakozási jog, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga, panasz benyújtásának joga a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

az adat megadásának kötelezettsége

az adatok megadása nem kötelező, viszont azok nélkül a pályázó pályázatát nem tudjuk elbírálni és a munkaszerződés megkötéséhez az adatok megadása elengedhetetlen, az adatok megadása nélkül interjúra és a munkaszerződés megkötésére nem kerülhet sor

3.3. A munkavállalókhoz köthető harmadik személyek adatai

 

Tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatban

kezelt adatok köre

a jogosultságok és kedvezmények igénybevételéhez szükséges jogszabály által előírt adatok; a munkavállaló által megjelölt harmadik személy kapcsolattartáshoz szükséges adatai

adatkezelés célja

egyes munkaviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igénybevétele, munkahelyi baleset esetén a balesettel érintett által előzetesen megadott személy értesítése

kik ismerhetik meg az adatokat

ügyvezető, termelési asszisztens

adatkezelés jogalapja

- az érintett harmadik személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) vagy ennek hiányában

- a munkavállaló jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

jogos érdek: egyes munkaviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igénybevétele, munkahelyi baleset esetén a balesettel érintett által előzetesen megadott személy értesítése

adatkezelés időtartama

- kapcsolattartási adatok esetén a munkaviszony megszűnését követő 7. napig

- adózással vagy társadalombiztosítással összefüggő adatok esetén 8 évig (adójogi elévülés ideje)

adattárolás módja

elektronikus és papír alapú

érintett jogai

adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez való jog, adatkezelés ellen tiltakozási jog, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga, panasz benyújtásának joga a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

az adat megadásának kötelezettsége

adatok megadása a harmadik személy részéről nem kötelező. Ha az adat nem kerül megadásra, akkor a munkavállaló nem tudja az adatok megadásával kívánt jogait érvényesíteni, pl. nem lesz vészhelyzet esetén értesítendő személy, nem tudja az adott szociális juttatást igénybe venni stb.

3.4. Üzleti partnerek adatai

Ajánlati szakaszban

Tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatban

kezelt adatok köre

- céges szerződő partnernél: kapcsolattartó neve, céges e-mail címe, céges telefonszáma;

- természetes személy szerződő partnernél: név, e-mail címe, telefonszáma, születési hely és idő, anyja neve, lakhely

- marketing célból: név, e-mail cím, telefonszám

adatkezelés célja

- szerződés létesítése az ajánlat alapján

- ajánlattal kapcsolatban igényérvényesítés vagy védekezés jogvita esetére

- marketing jövőbeni szerződés megkötése céljából

kik ismerhetik meg az adatokat

ügyvezető, ügyfélkapcsolattartók

adatkezelés jogalapja

- céges szerződő partnernél a kapcsolattartó adatai tekintetében: a szerződő partner jogos érdekén alapuló jogszabályi felhatalmazás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

jogos érdek: szerződés létrehozása

- szerződés létesítési cél tekintetében jogszabályi felhatalmazás a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

- marketing célból és jövőbeni szerződések megkötése céljából az ügyfél hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

adatkezelés időtartama

- az ajánlati eljárás lezárultát követő 5 év (polgári jogi igény általános elévülési ideje)

- marketing célú adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig

adattárolás módja

papír alapú és elektronikus

érintett jogai

adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez való jog, adatkezelés ellen tiltakozási jog, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga, panasz benyújtásának joga a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

az adat megadásának kötelezettsége

- az adatok megadása nem kötelező, viszont azok nélkül a kapott ajánlatot nem tudjuk értékelni, illetve magunk ajánlatot adni nem tudunk és a szerződés megkötéséhez az adatok megadása elengedhetetlen

- a marketing cél esetén az adatok megadása nem kötelező. Ha az adatok nem kerülnek megadásra, partnerünket nem tudjuk ajánlatainkkal megkeresni.

 

Szerződéses szakaszban

 

Tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatban

kezelt adatok köre

- céges személy szerződő partnernél: kapcsolattartásra kijelölt személy neve, céges e-mail címe, céges telefonszáma,;

- természetes személy szerződő partnernél: név, születési hely és idő, anyja neve, lakhely

- marketing célból: név, e-mail cím, telefonszám

adatkezelés célja

- szerződés létesítése és teljesítése

- az esetleges szavatossági igények esetére szolgáló bizonyítás

- Társaság anyavállalatának anyavállalata mint adatfeldolgozó  általi megismerése esetén a gyártás és szállítás szervezése érdekében a kapcsolattartás;

- a szerződés teljesítését követően marketing cél

kik ismerhetik meg az adatokat

- ügyvezető, ügyfélkapcsolattartók

- a szerződés teljesítésében részt vevő munkavállalók

- adatfeldolgozóként a H.Heitz Furnierkantenwerk Gmbh & Co. KG. (cégjegyzékszám: HRA 5948, székhely: DE-49324 Melle, Maschweg 27.) ügyvezetője, ügyfélkapcsolattartója

adatkezelés jogalapja

- céges szerződő partnernél a kapcsolattartó adatai tekintetében: a szerződő partner jogos érdekén alapuló jogszabályi felhatalmazás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

jogos érdek: szerződés teljesítéséhez kapcsolattartó kijelölése

- természetes személy szerződő partnernél: jogszabályi felhatalmazás a szerződés teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

- a Társaság jogos érdekén alapuló jogszabályi felhatalmazás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

- jogos érdek: esetleges szavatossági igények esetére szolgáló bizonyításérintetti hozzájárulás a céges kapcsolattartók és a természetes személy szerződő partner adatainak a kezeléséhez  marketing célból (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

adatkezelés időtartama

- a szerződés megszűnését követően 5 év (polgári jogi igény elévülési ideje

- az anyavállalat anyavállalata az adott szerződés teljesítését követő 14 napon belül törli az adatokat

- a marketing célú adatkezeléseknél a hozzájárulás visszavonásáig

adattárolás módja

papír alapú és elektronikus

érintett jogai

adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez való jog, adatkezelés ellen tiltakozási jog, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga, panasz benyújtásának joga a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

az adat megadásának kötelezettsége

az adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez elengedhetetlen, anélkül szerződéskötésre nem kerül sor, illetve a megkötött szerződés megszüntetésre kerül

a marketing cél esetén az adatok megadása nem kötelező. Ha az adatok nem kerülnek megadásra, partnerünket nem tudjuk ajánlatainkkal megkeresni.

 4. Az érintettek jogai

Az érintett a Társasággal szemben a Társaság általi adatkezeléssel összefüggő jogai érvényesítésével kapcsolatos kérelmeit a Társaság ügyvezetőjének vagy a Társaságnál az adatvédelemért felelős személynek küldheti e-mailen vagy más módon.

Az érintett jogai:

A tájékoztatáshoz való jog

 Az érintett kérésére a Társaság köteles tájékoztatást adni az érintettnek arról, hogy kezel-e vele kapcsolatban személyes adatot, ha igen, akkor köteles az érintettet az alábbiakról is tájékoztatni:

a) az adatkezelés célja;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek csoportjai, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;
f) a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) ha harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra kerül sor.

A Társaság a Társaságnál az adatvédelemért felelős személy útján a kérelem beérkezését követő 30 napon belül ingyenesen látja el az érintettet a szükséges tájékoztatással. A Társaság a személyes adatok másolatát kérelemre az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a fenti információkat elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. Ha a Társaság nem tesz intézkedést az érintett kérelme nyomán, haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintett a kérelmét bármely formában közölheti vagy képviselőt is megbízhat, hogy járjon el helyette. Minden kérelemnél meg kell vizsgálni a kérelmező személyazonosságát és az esetleges képviselő személyazonosságát és képviseleti jogosultságát, azaz tipikusan a meghatalmazását. Ha a kérelmező vagy meghatalmazottja sikeresen beazonosításra és a meghatalmazott képviseleti joga igazolásra került, akkor lehet részére a kért adatot kiadni. senki nem kérhet meghatalmazás nélkül másik személlyel kapcsolatban adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatást úgy kell teljesíteni, hogy más személyre vonatkozó adat vagy a Társaság üzleti titkai ne legyenek megismerhetőek belőle. Az adatszolgáltatást lehetőleg abban a formában kell teljesíteni, ahogyan az érintett kéri, ugyanakkor költségtakarékossági okokból az elektronikus küldést kell előnyben részesíteni, feltéve hogy az érintett ezt elfogadja. Ha a kérés elektronikusan érkezik a válasz minden további kérdés nélkül elektronikusan küldhető. Eredeti irat nem küldhető ki. Az adatszolgáltatás ingyenes, kivéve kirívóan indokolatlan, túlzó vagy ismételt kérések esetén indokolt költségtérítés kérhető, feltéve, hogy a Társaságnál az adatvédelemért felelős személy ezt jóváhagyta.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül köteles az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbíteni vagy, ha az az adatkezelés célja indokolja, a hiányos személyes adatokat az érintett kiegészítő nyilatkozata alapján kiegészíteni.

A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében rögzített esetekben kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ha a Társaság harmadik személyeknek átadta vagy nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő egyéb adatkezelőket és adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Lehetséges, hogy a Társaságnak jogszabályi kötelezettsége az adat megőrzése, vagy ahhoz jogos érdeke fűződik, ezért az adatok törlése előtt minden esetben kérni kell az adatvédelemért felelős személy hozzájárulását.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Rendelet 18. cikk (1) bekezdésében rögzített esetekben kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést. A Társaság az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Társaság kérésre az érintettet is tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Rendelet 20. cikk. (1) bekezdésében rögzített esetekben a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Társaságtól tagolt, számítógéppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. A Társaság – amennyiben ez technikailag megvalósítható – az érintett kérelmére a személyes adatokat közvetlenül továbbítja az érintett által megjelölt adatkezelő részére.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság csak akkor kezelheti tovább a személyes adatokat, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4. Panasz

Az érintett a Társaság adatkezelési tevékenységével kapcsolatban panasszal az alábbi szervhez fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

5. A bírósághoz fordulás joga

 Az érintett az Infotv. 23. § -ában foglaltak a Társaság adatkezelési vagy adatfeldolgozási tevékenységével kapcsolatban az Infotv. 23. §-ában foglalt rendelkezések szerint bírósághoz fordulhat, ha az érintett megítélése szerint a Társaság a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

6. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

 Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető tájékoztatáshoz (hozzáféréshez), helyesbítéshez, törléshez, adatkezelés korlátozásához, tiltakozáshoz vonatkozó jogait az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a Társaságnál tett nyilatkozattal - ha az érintett a Társaságnál több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

 Ha az érintett nem tett a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult az érintett halálát követő öt éven belül a helyesbítéshez vagy a tiltakozáshoz, valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt - a törléshez és a korlátozáshoz való, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

Az érintett jogait érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát és - amennyiben az a fentiek szerint szükséges – közeli hozzátartozói minőségét közokirattal igazolja.

A Társaság kérelemre tájékoztatja az érintett Ptk. szerinti közeli hozzátartozóját a fentiek alapján megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett azt a fent meghatározott nyilatkozatában megtiltotta.